Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă acum
images 4

Ce este ajutorul de Minimis?

Este vorba despre ajutorul care se acordă unei întreprinderi unice, fiind stabilit la un nivel la care să nu destabilizeze concurența sau comerțul din interiorul Uniunii Europene, timp de trei ani consecutivi. După cum se poate observa, am subliniat trei noțiuni care ajută de fapt la înțelegerea și la calculul ajutorului de minimis, și anume:

 1. Întreprinderea unică

După cum am discutat anterior, întreprinderile se clasifică după mai multe criterii, dar în funcție de cifra de afaceri și de numărul de angajați pot fi: micro-întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari. În cazul unor firme pot exista anumite legături juridice, care le determină pe acestea să ia decizii comune și să acționeze împreună într-un anumit scop. Când se întâmplă acest lucru, vorbim despre o întreprindere unică (așadar o întreprindere care reprezintă un grup de firme).

În definirea întreprinderii unice se vor lua în calcul cifra de afaceri și numărul de angajați al tuturor firmelor din grupul respectiv.  Firesc, aceste întreprinderi dezvoltă mai multe tipuri de legături, acestea integrându-le în trei mari clase: întreprinderi autonome, întreprinderi legate și întreprinderi partenere.

Conform Legii IMM-urilor nr. 346/2004 cu modificările si completările ulterioarein funcție de relația administratorilor cu alte întreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot deținute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, exista 3 tipuri de întreprinderi.

a. Întreprinderi autonome

Sunt acele întreprinderi care:

 • Sunt total independente, respectiv nu dețin capital social sau drepturi de vot in nicio alta întreprindere si nicio alta întreprindere nu deține capital social sau drepturi de vot in întreprinderea analizata.
 • Dețin mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (din factorul mai mare) in una sau mai multe întreprinderi si/sau o alta întreprindere nu deține mai mult din 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (din factorul mai mare) in întreprinderea analizata.

Daca întreprinderea este autonoma, înseamnă ca nu este partenera sau legata cu alta întreprindere!

Prin excepție de la aceste prevederi, o întreprindere este considerata autonoma, neavând, prin urmare, nici o întreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depășit de către următoarele categorii de investitori, cu condiția ca acești investitori sa nu fie legați, individual sau in comun, de întreprinderea in cauza:

 • societăți publice de investiții, societăți de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declarației anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiții in capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii in societăți necotate la bursa, cu condiția ca investiția totala a acestor investitori in aceeași întreprindere sa nu depășească echivalentul in lei a 1.250.000 euro;
 • universități sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
 • investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
 • autorități ale administrației publice locale, respectiv consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul in lei a 10 milioane euro si cu o populație mai mica de 5.000 de locuitori.

b. Întreprinderi partenere

Sunt acele întreprinderi care:

 • nu sunt clasificate ca întreprinderi legate
 • prezinta următoarea relație: întreprinderea (din amonte) deține, individual sau in comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).

Întreprinderile partenere sunt întreprinderile care nu sunt nici autonome, nici legate una de cealaltă.

Daca o întreprindere este partenera cu o alta întreprindere, la determinarea statutului de IMM trebuie adăugată o proporție din datele financiare si privind numărul de salariați ale întreprinderii partenere la datele financiare ale firmei analizate. Aceasta proporție va reflecta procentul din capitalul social deținut si/sau din drepturile de vot (din factorul mai ridicat).

c. Întreprinderi legate

Doua sau mai multe întreprinderi sunt legate atunci când se caracterizează prin unul din următoarele tipuri de relații:

 • întreprinderea deține majoritatea acțiunilor sau a drepturilor de vot la o alta întreprindere (>50%).
 • întreprinderea are dreptul de a numi sau demite majoritatea persoanelor din organismul de administrație, de conducere sau de supraveghere ale altei întreprinderi.
 • Contractul dintre întreprinderi sau o clauza din actul constitutiv sau statutul uneia dintre întreprinderi permite uneia dintre întreprinderi sa exercite o influenta dominanta asupra celeilalte.
 • întreprinderea are posibilitatea, prin acord, de a exercita singura controlul asupra acțiunilor sau majorității drepturilor de vot din cealaltă întreprindere.

Întreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, daca își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piața relevanta ori pe piețe adiacente.

Se prezuma ca nu exista o influenta dominanta daca investitorii nu sunt implicați direct sau indirect in conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le dețin in calitatea lor de acționar sau asociat sa fie prejudiciate.

Este util de clarificat, de asemenea, ce reprezintă întreprinderea unica. Conform Regulamentului (UE) NR. 1407/2013, o întreprindere unica reprezintă grupul de întreprinderi legate, adică include toate întreprinderile intre care exista cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
 • întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
 • întreprinderea are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei întreprinderi in temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 • întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi si care controlează singura, in baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile de mai sus, constituie de asemenea o întreprindere unica.

Daca doua întreprinderi sunt fiecare controlate de o a treia întreprindere, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unica.


 1. Nivelul ajutorului de minimis

Valoarea maximă a acestuia poate fi de 200.000 de euro, pentru toate întreprinderile unice, excepție făcând cele din domeniul transportului, care se vor încadra într-un plafon de 100.000 de euro.

Dacă o întreprindere a mai încasat în trecut un astfel de ajutor, mai poate proceda la încasarea altor sume, cu condiția să se încadreze în plafonul respectiv.

În această categorie a ajutoarelor de minimis, intră și ajutoarele oferite în cadrul programului Rabla, garanțiile oferite de Stat în cazul unor credit sau alte ajutoare de acest tip.

Este important de precizat că nu toate fondurile  nerambursabile sunt ajutoare de minimis. În acest sens, există precizări clare în Ghidul solicitantului. Programele de finanțare ce acordă sume de până la 200.000 de euro sunt ajutoare de minimis (cum este cazul Programului Operațional Regional prin măsura 2.1.A, Start-Up Nation). Ajutoarele mai mari de 200.000 de euro nu sunt ajutoare de minimis.

 1. Ce presupun cei trei ani consecutivi

Ajutorul de minimis se acordă timp de trei ani consecutivi, adică pentru anul în curs și pentru cei doi ani anteriori. De exemplu, dacă o firmă a încasat astfel de ajutoare în valoare de 100.000 de euro, în ultimii doi ani, în acest an mai poate obține 100.000 de euro, dacă nu este din domeniul transporturilor.

În cazul acestor ajutoare de minimis este bine de știut că se consideră acordate în momentul în care întreprinderii i se oferă dreptul legal de  a beneficia de ele și nu în momentul în care se plătesc efectiv. Referitor la situația proiectelor europene, data acordării coincide cu cea a intrării în vigoare a contractului de finanțare.