Accesarea Fondurilor Europene de la Începător la Expert (Volumul I și II)
93 review-uri
Original price was: 39900lei.Current price is: 15900lei.
Comandă acum
images

Ce este nou în actuala perioada 2021-2027?

Printre cele mai mari noutăți ale perioadei actuale de programare este faptul că Programul Operațional Regional (POR) a trecut din management național către management regional, fiind create astfel 8 Programe Operaționale Regionale care vor fi gestionate de către cele 8 Agenții de Dezvoltare Regională corespunzătoare regiunilor din România:

Regiunea București-Ilfov,
Regiunea Centru,
Regiunea Nord-Est,
Regiunea Nord-Vest,
Regiunea Vest,
Regiunea Sud-Vest,
Regiunea Sud-Muntenia
Regiunea Sud-Est.

O altă noutate a actualei perioade de programare este transformarea Programelor Operaționale și apariția de noi programe, care în total însumează aproape 70 miliarde de euro, după cum urmează:

 • Fostul Program Ocupare și Capital Uman 2014-2020 (POCU) devine Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
 • Fostul Program Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) devine Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
 • Fostul Program Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost împărțit în două noi programe –Programul Operațional Transport (POT) și Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 • Fostul Program Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 devine Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
 • A fost creat Programul Operațional Sănătate care va sprijini atât intervenții în infrastructură cât și dezvoltarea de servicii de medicină de bază sau inovatoare
 • A fost creat Programul Operațional Tranziție Justă dedicat în mod special zonelor dependente de economia bazată pe cărbune și care vor trebui să facă tranziția către o economie nepoluante.
 • În această perioadă România beneficiază de o alocare suplimentară, venită din partea Uniunii Europene ca răspuns la criza generată de pandemie prin intermediul Mecanismului European de Redresare și Reziliență. Astfel a fost creat Planul Național de Redresare și Reziliență, care va oferi finanțare în valoare totală de 29,2 miliarde de Euro până în anul 2026.

Politica Agricolă Comuna (PAC) 2021-2027

În perioada 2021-2027 România are alocate 21.67 miliarde de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală, distribuite astfel:

 • 13.992 milioane euro prin Fondul European de Garantare Agricolă (pilonul I, plăți directe)
 • 6.983 milioane euro pentru dezvoltare rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (pilonul II, dezvoltare rurală)
 • 692 de milioane de euro din NextGenerationEU, pentru perioada 2021-2022, sprijin pentru redresarea economică, ca urmare a pandemiei.
 • Noua Politică Agricolă Comună va include un sprijin mai mare pentru tinerii fermieri, pentru a stimula reînnoirea generațiilor, problemă cu care se confruntă toate statele membre. Acestea vor aloca tinerilor fermieri cel puțin o sumă echivalentă cu 3% din pachetul lor de plăți directe pentru sprijin complementar pentru venit, investiții și primă de instalare.
 • Din primul pilon al PAC, eco-schemele, vor fi o nouă sursă de finanțare pentru măsuri de mediu și climă, vor constitui cel puțin 25% din plățile directe. Eco-schemele vor fi obligatorii pentru statele membre, dar voluntare pentru fermieri. Conținutul eco-schemelor va fi stabilit de către statele membre și poate include sprijin pentru practici de agricultură ecologică, rotația culturilor cu leguminoase sau sistemul de creștere a animalelor pe pășune, agricultura de precizie și agricultura de înaltă valoare naturală (HNV).
 • Al doilea pilon al PAC va continua să ofere o gamă variată de instrumente de sprijin pentru angajamente în materie de mediu și climă, consolidarea de cunoștințe, investiții, inovare și cooperare. 35% din bugetul de dezvoltare rurală al PAC va fi destinat activităților cu impact pozitiv direct pentru mediu și climă. 50% din plățile pe hectar, care contribuie la menținerea agriculturii în zonele în care aceasta se confruntă cu dificultăți deosebite din cauza constrângerilor naturale (de exemplu, în zonele muntoase) și 100% din plățile pentru bunăstarea animalelor vor fi luate în considerare pentru calculul celor 35%.

Ce este încurajat în 2021-2027?

VIZIUNE: proiectele trebuie să contribuie clar la dezvoltarea comunităților, astfel că majoritatea trebuie să fie incluse în strategii de dezvoltare sau planuri de acțiune care demonstrează acest lucru

PARTICIPARE: cetățenii și alți actori locali vor fi consultați și implicați în realizarea strategiilor, a planurilor de acțiune și a proiectelor pentru ne asigura că va fi adus un beneficiu real comunităților

PARTENERIAT: implicarea în proiecte a cât mai multor actori locali, pe lângă administrația publică, prin intermediul consorțiilor și a parteneriatelor public-private.

DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI INTEGRATĂ: vor avea prioritate proiecte trainice, care au în vedere toate aspectele vieții unei comunități, nu doar un anumit domeniu și care sunt prietenoase cu mediul înconjurător

 

ABORDĂRILE TERITORIALE INTEGRATE: de tipul Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI), Dezvoltării Locale Plasate sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

ABORDARE METROPOLITANĂ: realizarea de strategii și proiecte complexe pentru toate UAT-urile din zona metropolitană (ZM) sau zona urbană funcțională (ZUF) a unui oraș

INOVARE: pe lângă cercetare, inovarea poate însemna și dezvoltarea de
soluții noi, adaptate la un anumit teritoriu și create special pentru a rezolva problemele unei anumite comunități

Surse de informare

www.mfe.gov.ro
Site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene și găzduiește informațiile privind lansarea sesiunilor de finanțare pentru programele gestionate de această autoritate de management.

www.inforegio.ro
Prin intermediul acestui site sunt lansate sesiuni de finanțarea proiectelor înaintate de autoritățile publice locale sau centrale.

www.afir.info
Site destinat fondurilor derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală

www.ampeste.ro
Informații relevante pentru antreprenorii din domeniul pescuitului și acvaculturii.

imm.gov.ro
Site recomandat antreprenorilor interesați să acceseze fonduri nerambursabile naționale.

Programele Operaționale Regionale, Implementate la Nivel celor 8 Regiuni

Beneficiind de o alocare totală de 11,5 miliarde euro, printre beneficiarii POR-urilor se numără întreprinderile, universitățile, clusterele, incubatoarele, acceleratoarele, instituțiile publice locale, unitățile administrativ-teritoriale (UAT), dar și organizații de cercetare dezvoltare și agenții de dezvoltare regională (ADR), astfel:

Prioritate Cine poate aplica? Ce se finanțează
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice ● Centre de cercetare dezvoltare inovare publice și private

● Centre de transfer tehnologic
● Universități
● UAT, Administrație publică
● Companii, IMM-uri, Start-up-uri, microîntreprinderi
● ONG-uri
● Clustere
● Entități administrator ale structurilor suport pentru afaceri
● Parteneriate între aceste entități.

 

● parcuri științifice și tehnologice
● structuri de transfer tehnologic și cercetare-dezvoltare și inovare
● dezvoltare de prototipuri și acțiuni pilot
● programe de colaborare pentru participarea organizațiilor în cadrul acestor structuri
● clustere inovative
● susținerea întreprinderilor și a structurilor în procesul inovării
● tranziție industrială inteligentă
● investiții tehnologice în IMM (active corporale și necorporale)
● dezvoltarea de produse și servicii digitale
● certificare produse
● internaționalizare, implementare de noi modele de afaceri
● scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi
● instruire și formare competențe, inclusiv digitalizare
● creșterea capacității pentru valorificarea pe piață
● dezvoltarea domeniilor RIS (IoT, cyber security, AI, big data, blockchain, VR, AR, robotică, tranzacții electronice, etc.)
● rețele operaționale de descoperire antreprenorială
● crearea de incubatoare și alte facilități (ex. living labs, makerspace, centre de competență RIS, Agenții Regionale de Inovare)
● economie circulară
● sprijin financiar
● audit securitate cibernetică și protecția datelor
O regiune digitală/SMART ● UAT
● UAT din zona urbană funcțională
● Parteneriate între UA,
● Parteneriate UAT – organizații private (antreprenori, ONG)
● Universități
● IMM-uri
● intervenții de tip smart-city și smart village
● digitalizării serviciilor publice la nivel local
● instruire personalului din administrație și companii
● facilități (ex. hub-uri de inovare digitală)
● digitalizarea colectării datelor, open data și transparență
● geocodare și hărți geospațiale
● guvernanță smart și infrastructură pentru interoperabilitate
● securitate cibernetică
● proiecte smart de importanță regională (ex.platforme regionale pe diferite domenii)
● transformarea digitală a IMM-urilor (inclusiv crearea de pagini de internet, cloud storage, e-comerț și e-facturare)
O regiune cu comunități prietenoase cu mediul ● UAT de tip urban
● UAT din zona urbană funcțională / zonă metropolitană,
● Parteneriate între UAT, inclusiv UAT județ
● ADI
● crearea de culoare de mobilitate urbană durabilă (ex. benzi separate pentru autobuze, aliniamente arbori)
● infrastructură pentru mersul cu bicicleta
● introducerea de sisteme de bike-sharing
● amenajarea de zone și trasee pietonale
● sisteme park & ride
● investiții în vehicule ecologice pentru transport public7 (electrice, CNG, hidrogen) și infrastructura de transport (ex. stații de transport în comun)
● infrastructuri pentru combustibil alternativ (ex. stații de încărcare vehicule electrice);
● sisteme de management a mobilității urbane (management trafic și parcări, aplicații de mobilitate, e-ticketing etc.)
● Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă
O regiune accesibilă ● UAT județ
● UAT municipiu reședință de județ
● Parteneriate între UAT
● modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T – drumuri județene
● soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri și variante de ocolire, artere de penetrație, by-pass-uri, pasaje, pasarele, sensuri giratorii, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță, perdele forestiere, alveole transport public, consolidări versanți, parapeți, refacere coridoare ecologice)
O regiune educată ● UAT
● Parteneriate între UAT Universități
● Instituții de învățământ superior
● construirea, extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ antepreșcolar (creșe), preșcolar, primar, secundar (inclusiv vocațional) și terțiar aferente învățământului obligatoriu și învățământ special, inclusiv săli și terenuri de sport, campusuri școlare și tabere școlare
● dotarea atelierelor școlare cu echipamente didactice/aparatură pentru practica elevilor, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și terenurilor de sport etc.
● achiziționarea de microbuze pentru transportul elevilor
● accesibilizarea instituțiilor de învățământ pentru persoanele cu dizabilități
● crearea si dezvoltarea de platforme digitale de comunicare si schimb de documente (inclusiv lecții digitalizate), baze de date si biblioteci virtuale pentru elevi si studenți, părinți si școala, live streaming, dotarea cu echipamente si infrastructura de proiectare si mapare video
● reabilitarea, modernizarea și dotarea a centrelor de educație incluzivă, a caselor de cultură pentru studenți a centrelor de formare profesională pentru adulți (eligibilitatea acestor intervenții diferă de la regiune la regiune)
O regiune cu turism sustenabil ● UAT
● Parteneriate intre UAT
● ONG, autorități publice centrale, unități de cult
● Parteneriate intre UAT si ONG, unități de cult, autorități centrale
● dezvoltarea turismului balnear, climateric și balneoclimateric și kineto-terapeutic (investiții în infrastructură inclusiv prin investiții în rețele de captare și transport, crearea, reabilitarea și modernizarea bazelor de tratament, amenajarea infrastructurii de agrement, crearea de facilități pentru practicarea sportului)

● restaurarea, protecția, conservarea și digitalizarea clădirilor monumente istorice, a patrimoniului industrial, cultural și imaterial
● promovarea turistică a patrimoniului, inclusiv crearea de platforme digitale și de marketing, trasee turistice
● dezvoltarea de planuri de conservare/ mentenanță a obiectivelor de patrimoniu și sprijin pentru activitățile de dezvoltare a planurilor de interpretare pentru public
● promovarea și dezvoltarea pistelor de biciclete pentru ciclo-turism
● dezvoltarea de spații de agrement (inclusiv tabere școlare), a spațiilor de promenadă și a falezelor
● îmbunătățirea accesului către obiective naturale turistice (amenajarea de trasee, amenajarea de puncte de observație și panoramă, amplasarea de panouri informative pe traseele turistice, amenajarea de adăposturi și refugii turistice dotate corespunzător pentru situații de urgență, amenajare via ferrata; promovarea unor nișe turistice inovative)

O regiune atractivă ● UAT de tip urban
● ZUF și Zone Metropolitane
● Parteneriate între UAT, inclusiv UAT județ Parteneriate UAT cu ONG, unități de cult, autorități centrale
● ADI
Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului prin:
● reabilitarea integrată a spațiilor publice din zone centrale și zone istorice, a spațiilor publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective;
● înființarea/ modernizarea/ extinderea spațiilor verzi de mici dimensiuni, spațiilor recreative, zonelor de agrement, locurilor de joacă, centrelor de activități sportive, ca parte a proiectelor de regenerare urbană;
● instalarea/ extinderea sistemelor de supraveghere video inteligente; modernizarea infrastructurii de iluminat și dezvoltarea unor sisteme energetice inteligente, inclusiv a străzilor inteligente

Cultură și patrimoniu (NE)
● realizarea de parcuri tematice cultural-științifice
● realizarea de parcuri de aventură (inclusiv tiroliană, panouri de escaladă, roller-coaster, aqua-parcuri)
● investiții în industrii culturale, susținerea meșteșugarilor și a antreprenorilor
● investiții în biblioteci, teatre, muzee, centre culturale și creative, galerii de artă, săli de spectacol, cinematografe și dezvoltarea de noi dotări și servicii culturale, inclusiv spații multifuncționale
● digitalizarea activității de promovare turistică și culturală;
● investiții în agrement nautic și acvatic (lacuri, râuri, mini-porturi turistice, debarcadere, pontoane de agrement, promenade și piste de biciclete, plaje și faleze)
● asigurarea (construirea, reabilitarea sau modernizarea) drumurilor / căilor de acces către infrastructura de agrement

Programul Operațional Dezvoltare Durabila (PODD)

Prin intermediul PODD vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvatei sistemului energetic; infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversității; calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate; managementul riscurilor.

PODD va avea o alocare de 4,61 miliarde euro

Prioritate Cine poate aplica? Ce se finanțează
Prioritatea 1 – Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare – 470 milioane euro
Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari • Întreprinderi mari și IMM-uri
• Societăți comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an
● proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente
● proiecte de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin adiacente
Reducerea emisiilor de GES și creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice • UAT-uri
• concesionari serviciu public de termoficare urbană
• operatori rețele distribuție gaze

 

● modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice
● cogenerare de înaltă eficiență în termoficare urbană
● construcție rețele noi de distribuție a gazelor naturale doar pentru conectarea noilor centrale pe gaz care înlocuiesc vechile centrale pe cărbune
Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare • Operatori naționali distribuție energie
• Transelectrica
• IMM-uri
• Operatorii de distribuție concesionari ai serviciului public de energie electrică

 

● promovarea utilizării de echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice
● implementarea de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și realimentarea cu energie în mediul rural și urban
● digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul rețelei de la distanță – integrare stații în SCADA
● măsuri de creștere a adecvatei sen prin investiții în soluții de flexibilitate
● implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind the mehter”
Prioritatea 2 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară – 3.5 miliarde euro
Investiții in sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu • ADI-uri prin Operatorii Regionali (OR) de Apă

 

● construirea/ reabilitarea/ modernizarea rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare a apelor uzate, sisteme de captare și aducțiune, stații de tratare, rețele de transport și distribuire a apei destinate consumului uman în contextul proiectelor integrate de apă si apă uzată
● automatizări, SCADA, GIS, contorizări, masuri privind implementarea managementului activelor etc.
● pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și apă uzată;
● consolidarea capacității actorilor implicați în sector
Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu • ADI-uri prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului București/primăriile de sector

 

● extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurile reciclabile și a biodeșeurilor din poartă în poartă
● colectarea deșeurilor textile și deșeurilor periculoase menajere
● valorificarea materială a deșeurilor (stații de sortare, stații de compostare și instalații de digestie anaerobă)
● instalații de tratare a deșeurilor reziduale, inclusiv îmbunătățirea instalațiilor TMB existente
● închiderea depozitelor de deșeuri neconforme,
● întărirea capacității instituționale a actorilor din sector în vederea accelerării tranziției spre economia circulară
Prioritatea 3 – Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remedierea siturilor contaminate – 194 milioane euro
Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu • Administratori ai ariilor naturale protejate (inclusiv parteneriate cu alte entități ca Institute de cercetare, ONG-uri)
• Administratori sau proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie ecosistem degradat aflat în proprietate publică (inclusiv parteneriate cu alte entități ca Institute de cercetare, ONG-uri)
● asistență tehnică pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru specii pentru toate tipurile de habitate
● menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare specifice prevăzute în planurile de management
● asistență tehnică, cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor (ex. realizarea de studii științifice) și consolidarea capacității de management a rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate de interes național
Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea riscurilor asupra mediului și remedierea siturilor • Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor
• Autorități publice centrale și locale
• Alte organisme publice în domeniul protecției mediului
● baze de date și platforme GIS pentru inventarierea și investigarea siturilor contaminate
● remedierea siturilor contaminate folosite de către autoritățile publice
Prioritatea 4 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Managementul inundațiilor și al secetei • Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor Administrația Națională Apele Române
• Administrația Națională de Meteorologie
• ROMSILVA
• Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
• parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în gestionarea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri
• APL
● amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii verzi
● adaptarea, construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor
● dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare și alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice severe (inundații și secetă)
● consolidarea capacității administrative pentru asigurarea implementării directivelor europene în domeniu.

 

Programul Operațional Transport (POT)

Viziunea pentru anul 2030 propusă de POT este de a extinde/moderniza infrastructura de transport pe teritoriul României în vederea îmbunătățirii conectivității între regiunile țării dar și cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Bugetul estimat al programului este de 8,37 mld Euro. Majoritatea priorităților programului se adresează administrațiilor publice centrale, de aceea nu vom continua să detaliem.

Programul Operațional Creșterea Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Programul Operațional Creșterea Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național.

Bugetul estimat al programului este de 1,97 miliarde euro.

Unele priorități din cadrul POCIDIF nu se adresează nivelului local sau vizează doar anumite proiecte strategice, de aceea nu vom continua detalierea lui.

Programul Operațional Sănătate (POS)

POS vine cu o nouă abordare, este inovativ, multifond, banii fiind alocați atât din Fondul European de Dezvoltare Regională, cât și din Fondul Social European (FSE+). Bugetul total de 4,068 miliarde euro alocat POS 2021-2027 și va finanța spitale regionale, investiții în infrastructură și servicii, asistență medicală primară, comunitară și în regim ambulatoriu, servicii paliative și de îngrijire pe termen lung, cercetarea și digitalizarea, utilizarea de metode inovatoare de investigație și tratament.

Programul Operațional Educație și Operare

Acest program operațional își propune să modernizeze instituțiile și serviciile oferite pieței muncii, să promoveze participarea echilibrată, după gen, pe piața muncii, să asigure echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și să ducă la o mai bună adaptare a lucrătorilor la schimbările rapide de pe piața muncii. Alocarea financiară a POEO este de 3,97 miliarde euro.

Beneficiarii programului vor fi:

 • Autorități si instituții sau servicii publice centrale cu atribuții in domeniu, cum ar fi: Ministerul Muncii, Ministerul Educației, Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, Autoritatea Națională pentru Calificări, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Adulților, precum și alte Unități Administrativ – Teritoriale;
 • Furnizori publici sau privați de servicii de ocupare / servicii de educație sau formare profesională / servicii de evaluare și certificare competențe / servicii de informare și consiliere in carieră;
 • Unități din sistemul național de învățământ;
 • Instituții de învățământ superior;
 • Institute de cercetare;
 • Asociații de tineret;
 • Camere de comerț;
 • Organizații non-guvernamentale;
 • Angajatori, parteneri sociali, asociații patronale și sindicale, comitete sectoriale și actori relevanți la nivelul sectoarelor economice;
 • Comisiile județene de Autorizare a furnizorilor de formare, Centre Regionale de formare, Centre de evaluare competente;
 • Centre comunitare sau de tineret.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)

Programul are o importantă componentă socială, cu mai multe obiective, cum ar fi: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, creșterea calității serviciilor sociale, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile, creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației vulnerabile și creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ.

POIDS are ca țintă o mare paletă de grupuri vulnerabile: persoane din mediul rural, familii monoparentale, persoane fără locuință, familii cu o situație materială precară, migrați, persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței domestice, etc.

Beneficiarii programului pot fi:

 • Autorități publice centrale (AAPC),
 • Autorități publice locale (AAPL),
 • Parteneri sociali și structuri asociative,
 • Furnizori de formare,
 • Furnizori de servicii sociale acreditați publici sau privați,
 • Organizații neguvernamentale,
 • Structuri asociative ale organizațiilor neguvernamentale sau ale autorităților publice,
 • Universități,
 • Persoane juridice.

Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ)

POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu masuri de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale bazate pe carbon, necesară pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare.

POTJ se adresează exclusiv județelor Hunedoara, Gorj, Galați, Mureș, Prahova și Dolj și este realizat în paralel cu Planurile Județene pentru Tranziție Justă realizate de către cele 6 Consilii Județene vizate. Bugetul programului este de 2,14 miliarde euro, iar alocarea pe axe va fi stabilită în funcție de proiectele depuse de către beneficiari, de aceea nu vom continua să detaliem acest program.

Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNDR oferă fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea spațiului rural din România și cuprinde scheme de plăți și măsuri de sprijin privind creșterea competitivității și modernizarea exploatațiilor agricole.

Pentru perioada de tranziție 2021-2022, România are, cumulat, un buget de 2.84 miliarde de euro finanțare europeană, din care 2.15 miliarde din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și 692.1 milioane de euro din fondul EURI. La acestea se adaugă cofinanțarea din bugetul național, alocarea publică totală ridicându-se astfel la 3.26 miliarde de euro. Aceste fonduri vor trebui cheltuite cel târziu până în 2025.

Măsuri Cine poate aplica? Ce se finanțează?
sM 4.1 Investiții în exploatații agricole

 

760 mil. euro

• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

• Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole);

• Grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Operațiuni eligibile

• construcții destinate condiționării și procesării din cadrul fermei (inclusiv dotări);
• spații de desfacere și comercializare, cheltuieli de marketing;
• achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate sau rulote alimentare;
• construcțiilor destinate fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi;
• căi de acces în cadrul fermei, utilități, racordări;
• instalații pentru irigații, drenaj, desecare în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
• instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabile;
• achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea sprijinului:
Sprijin public nerambursabil de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în funcție de dimensiunea fermei și de tipul de producție.
Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători – rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăși 1.500.000 euro, indiferent de tipul investiției și dimensiunea fermei.

sM 4.1a Investiții în exploatații pomicole

122.7 mil. euro

• Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
• organizații și grupuri de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare)

 

Operațiuni eligibile
• Înființarea și modernizarea fermelor pomicole;
• Înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole;
• Înființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării;
• Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
• Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
• Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări;
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea sprijinului nerambursabil Ferme mici (4.000 – 11.999 euro SO)
• 100.000euro – achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
• 450.000 euro – proiecte complexe
Ferme medii (12.000-250.000 euro SO)
• 200.000 euro achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
• 1.500.000 euro – proiecte complexe

Ferme mari (peste 250.000 euro SO), ferme care obțin material de înmulțire și plantare fructifer și forme asociative
• 300.000 euro achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
• 1.500.000 euro – proiecte complexe.

sM 4.2. Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole

 

176.3 mil. euro

• Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
• Cooperativele, grupurile de producători

 

Operațiuni eligibile
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor, comercializarea produselor;
• Extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase;
• Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare;
• Îmbunătățirea controlului intern al calității;
• Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile exclusiv pentru consumul propriu;
• Îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă;
• Achiziționarea de tehnologii, patente, software și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

Valoarea sprijinului
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși: 

Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici
• 800.000 euro/proiect pentru investițiile permise în cadrul fișe
• 600.000 euro/proiect pentru celelalte investiții;

Pentru întreprinderi mijlocii
• 1.200.000 euro/proiect pentru investițiile permise în cadrul fișei
• 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

Pentru întreprinderi și forme asociative
• 1.500.000 euro pentru investițiile permise în cadrul fișei
• 1.200.000 euro pentru celelalte investiții

În cazul investițiilor colective sprijinul poate crește cu 20%.

sM 4.2a Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol

 

20.5 mil. euro

• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari
• Grupurile și organizațiile de producători, cooperativele

 

Operațiuni eligibile
• înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol;
• înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
• producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, exclusiv pentru consumul propriu;
• Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii;
• Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, relevante proiectului;
• Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, precum și investiții pentru comercializare a produselor:
• Organizarea și implementarea sistemelor relevante de management a calității și de siguranță alimentară;

Valoarea sprijinului

Întreprinderi micro și mici – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 euro
Întreprinderi mijlocii – 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro
Întreprinderi mari – 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro
Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 20% în cazul investițiilor colective.

sM 4.3. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole

 

100.6 mil. euro

Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora

 

Operațiuni eligibile
Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole).

Valoarea sprijinului
Sprijin public nerambursabil – 100% din totalul cheltuielilor eligibile, maximum 1.000.000 euro/proiect.

sM 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

100 mil. euro

Tineri fermieri Operațiuni eligibile
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri(PA).

Valoarea sprijinului
Toate cheltuielile propuse în PA pot fi eligibile.
Sumă forfetară în două tranșe (75% la semnarea deciziei de finanțare, 25% în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, până în decembrie 2025).
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:
• până la 70.000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică;

• până la 50.000 de euro pentru restul exploatațiilor, în funcție de dimensiuni.

sM 6.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
50 mil. euro
Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului (start-ups).

Operațiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în cadrul Planului de Afaceri(PA). Toate cheltuielile relevante propuse prin PA pot fi eligibile.

Valoarea sprijinului
Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe (70% la semnarea deciziei de finanțare și 30% în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, până în decembrie 2025):
• 70.000 euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
• 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;
• Sprijinul nu poate depăși 200.000 de euro/beneficiar/3 ani fiscali.
sM 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
87 mil. euro

 

Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică

 

Operațiuni eligibile
Toate cheltuielile relevante propuse prin Planul de Afaceri pot fi eligibile.

Valoarea sprijinului: 15.000 euro
Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe (75% la semnarea deciziei de finanțare, 25% în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri, până în decembrie 2025).
sM 6.4. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
100 mil. euro
Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente sau nou înființate din spațiul rural;

Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Operațiuni eligibile
• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole
• Investiții pentru activități meșteșugărești,
• Investiții legate de furnizarea de servicii
• Investiții pentru producția de combustibil din biomasă
• Investiții pentru servicii digitalizare
• Investiții care susțin protecția mediului

Valoarea sprijinului
Sprijinul nerambursabil va fi de până la 90% din costul total al proiectului și nu poate depăși 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali.

sM 9.1. Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

5 mil. euro

Grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin sub-programul pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor. Operațiuni eligibile
Cheltuielile de înființare și funcționare a grupurilor de producători din sectorul agricol

Valoarea sprijinului
Sprijinul public nerambursabil este de 100%, dar nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii cinci ani și suma maximă de 100.000 euro/an

Sprijinul se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

sM 9.1. Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

 

5 mil. euro

Grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin sub-programul pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor. Operațiuni eligibile
Cheltuielile de înființare și funcționare a grupurilor de producători din sectorul agricol

Valoarea sprijinului
Sprijinul public nerambursabil este de 100%, dar nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii cinci ani și suma maximă de 100.000 euro/an.
Sprijinul se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
M10 Agromediu și climă
288.7 mil. euro
Fermieri activi care să desfășoare activități agricole fiecărui pachet

 

Operațiuni eligibile
Măsuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea voluntară a unor obiective de mediu (conservarea biodiversității, protecția apelor și a solului, menținerea habitatelor, păstrarea peisajelor tradiționale, utilizarea durabilă a resurselor naturale etc).

Valoarea sprijinului
Plățile compensatorii care se acordă beneficiarilor vizează compensarea costurilor suplimentare și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării acestor măsuri.

Suprafață – Între 21 și 410 euro/hectar/an, în funcție de pachet

Animale – Între 40 și 200 euro/UVM/an, în funcție de pachet

M11  Agricultură ecologică
232.28 mil. euro
Fermierii activi înregistrați în sistemul de agricultură ecologică

 

Operațiuni eligibile
Angajamente voluntare privind practici și metode de agricultură ecologică

Valoarea sprijinului
Suprafață – Între 39 și 620 euro/hectar/an, în funcție de pachet

M13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
660.12 mil. euro
Fermierii activi Operațiuni eligibile
Beneficiarii se angajează, voluntar, să continue activitatea agricolă pe terenuri situate în zone afectate de constrângeri naturale

Valoarea sprijinului
Sprijinul public nerambursabil este de 100%.
Submăsura 13.1 – Plăți compensatorii în zona montană – până la 97 euro/ha;
Submăsura 13.2 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – până la 62 euro/ha;
Submăsura 13.3 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – până la 75 euro/ha.

Pentru fermele cu suprafețe mai mari de 50 de hectare, valoarea plății scade degresiv, valoarea minimă fiind de 35% din prima acordată pe hectar pe an.

M14 Bunăstarea Animalelor
273.6 mil. euro
Exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria fermierilor activi, din sectorul de creștere a porcilor sau păsărilor. Operațiuni eligibile
Angajamente în favoarea bunăstării animalelor
• creșterea spațiului alocat fiecărui animal
• îmbunătățirea zonei de odihnă
• reducerea densității
• reducerea noxelor

Valoarea sprijinului
Plată anuală fixă pe unitate vită mare (UVM) și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile adiționale suportate de fermieri. 100% sprijin public nerambursabil.

sM 16.4. și 16.4a

Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

40 mil. euro sM 16.4.
10 mil. euro sM 16.4a

Parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup sau o organizație de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
• Fermieri
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici
• Organizații neguvernamentale
• Autorități publice
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică
Operațiuni eligibile

• Costurile generale ale proiectului
• Studii/planuri
• Costurile de funcționare cooperării
• Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului
• Costuri de promovare

Valoarea sprijinului
Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile este de 250.000 de euro. Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

sM 17.1 Prime pentru asigurarea culturilor, a plantelor și animalelor Fermieri activi Riscuri eligibile
• fenomene climatice nefavorabile
• infestări cu organisme dăunătoare plantelor
• boli ale animalelor

Valoarea sprijinului
Sprijinul nerambursabil reprezintă 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier. Maximum două tranșe de plată.

LEADER – sM 19.1 Sprijin pregătitor
5 mil. euro
Un parteneriat nou sau existent autorizat. Operațiuni eligibile

• activități de consultare, animare și organizare grupuri de lucru în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare locală
• consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL
Valoarea sprijinului:
până la 30.000 de euro, sprijin nerambursabil

LEADER – sM 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
100 mil. euro
Entități publice/private
GAL-uri (Grupuri de Acțiune Locală)
Operațiuni eligibile
Cheltuieli conforme cu cele din SDL
Valoarea sprijinului: până la 100%, sprijin nerambursabil, până la 200.000 de euro/proiect
LEADER – sM 19.4 sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

23 mil. euro

Grupuri de Acțiune Locală autorizate

 

Operațiuni eligibile
Costuri legate de managementul implementării strategiei de dezvoltare locală.
Valoarea sprijinului: 100% nerambursabil.

Europa Creativă

Europa Creativă este programul Uniunii Europene pentru susținerea sectoarelor culturale, creative și audiovizuale. Programul Europa Creativă 2021-2027 are un buget de 2,44 miliarde EUR, comparativ cu 1,47 miliarde EUR din programul anterior (2014-2020). Europa Creativă investește în acțiuni care consolidează diversitatea culturală și răspund nevoilor și provocărilor din sectoarele culturale și creative.

Prioritate Cine poate aplica Ce se finanțează?
Cultură ● organizații culturale și creative din statele membre ale UE, precum și din țări terțe, care activează cu precădere în domeniile arhitectură, patrimoniu cultural, design, literatură și publicații, muzică și artele spectacolului

 

● proiecte de cooperare europeană
● platforme europene pentru mobilitatea și vizibilitatea artiștilor și creatorilor
● platforme pentru crearea de activități transfrontaliere
● platforme pentru dezvoltarea audienței și creșterea vizibilității valorilor Europei și diferitelor culturi
● rețele transfrontaliere de conectare a organizațiilor europene, de training și advocacy
● rețele transfrontaliere pentru colectarea și diseminarea informațiilor, practicilor, ideilor și soluțiilor care ajută sectoarele culturale să inoveze și să crească
● circulația operelor literare europene și a traducerilor literare
● I-Portunus: mobilitate pentru artiști și profesioniști
● oferirea de sprijin tinerilor artiști pentru a-și dezvolta și de a-și prezenta talentele în mod regulat prin spectacole live și instrumente digitale
Media ● organizații culturale și creative din statele membre ale UE, precum și din țări terțe, care activează cu precădere în domeniile film și industrii audio-vizuale

 

● circulația transfrontalieră a operelor audiovizuale europene
● adaptarea conținutul la noi segmente de public și platforme
● implementarea de modele de afaceri mai solide
● încurajarea cooperării transfrontaliere între producători și dezvoltatori de conținut
● stimularea inovației în ceea ce privește conținutul, modelele de afaceri și tehnologia
● mentorat și abilități digitale și ecologice pentru talentele din sector
● schimburile între companii care acoperă toate părțile lanțului valoric și vizează o acoperire globală
● promovarea distribuției transnaționale a conținutului
● stimularea creșterii audienței pe toate platformele
● interacțiunea cu publicul mai tânăr prin intermediul mai multor instrumente educaționale și de promovare
● asigurarea accesului la conținut, suport pentru subtitrare
● exploatarea pe deplin a posibilităților transformării digitale în timpul implementării proiectelor
● promovarea ecologizării industriei și încurajarea incluziunii, egalității, diversității și participării
Cross-sectorial ● sectorul mass-media de știri
● abordări cros-sectoriale

 

● colaborarea transfrontalieră la nivel sectorial între profesioniștii din mass-media din Europa
● partajarea celor mai bune practici pentru transformarea în afaceri colaborative
● dezvoltarea de standarde, noi modele de afaceri, programe de formare, scheme de finanțare și alte activități care au ca scop susținerea jurnalismului de calitate
● stimularea stakeholderilor din diferite sectoare culturale.

Erasmus+

Noul program Erasmus+ 2021-2027 are un buget estimat la 26,2 miliarde EUR. Erasmus+ va juca un rol important în consolidarea rezilienței și sprijinirea recuperării și inovării în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.

Programul pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și digitală, precum și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Prioritate Cine poate aplica Ce se finanțează?
Acțiunea cheie 1 – Mobilitate pentru învățare ● elevi, studenți, stagiari și tineri, profesori, formatori, lucrători de tineret, antrenori sportivi, personalul instituțiilor de învățământ și organizații ale societății civile

● inițiative locale și transnaționale conduse de tineri, grupuri informale de tineri și / sau organizații de tineret

● mobilitate: realizarea unei experiențe de învățare și / sau profesională în altă țară
● acțiuni pentru tineri: ajutarea tinerilor să se angajeze și să învețe, să participe la viața democratică, creșterea conștientizării cu privire la valorile comune și a drepturilor fundamentale, întâlnirea dintre tinerii și factori de decizie la nivel local, național și european
● discover EU: călătorie în întreaga Europă în cadrul unei activități educaționale informale ce vizează promovarea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană și descoperirea diversității sale culturale, pentru tineri de 18 ani care călătoresc pentru prima oară în Europa
● oportunități de învățare a limbilor străine, dedicate participanților care desfășoară o activitate de mobilitate în străinătate
Acțiune cheie 2 – Cooperare între organizații și instituții ● organizații: autorități publice, companii sau întreprinderi, instituții publice/private, organizații neguvernamentale, școli și instituții școlare, instituții de învățământ superior.

 

● parteneriate pentru cooperare: schimb de cunoștințe, bune practici și internaționalizare
● parteneriate pentru excelență realizate de către universități (cooperare transfrontalieră pentru realizarea de strategii pentru educație pe termen lung, cercetare și inovare de înaltă calitate), dezvoltarea platformelor transnaționale pentru centre de excelență vocațională, academia profesorilor și Erasmus Mundus (internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior prin programe de studii – la nivel de curs de masterat – livrate în comun și recunoscute în comun de către instituțiile de învățământ superior din Europa)
● parteneriate pentru inovare: cooperarea strategică între actorii din învățământul superior, cei din educație și formare profesională și cei din domeniul de afaceri și cercetare pentru a promova inovarea și modernizarea sistemelor de educație și formare
● creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în educație non-formală
● pregătirea, organizarea și desfășurarea evenimentelor sportive non-profit realizate fie într-o singură țară, fie în mai multe țări de organizații non-profit sau de organisme publice active în domeniul sportului
● platforme online precum eTwinning, Platforma electronică pentru învățare pentru adulți în Europa (EPALE), School Education Gateway (SEG) și Portalul european pentru tineret vor oferi spații virtuale de colaborare, găsirea partenerilor, baze de date, comunități de practică și alte servicii online pentru profesori, formatori, lucrători de tineret, decidenți și alți practicieni, precum și pentru elevi, tineri și adulți din Europa și nu numai.
Acțiunile Jean Monnet ● instituții de învățământ superior

● instituții de învățământ vocațional și tehnic

● promovarea predării și cercetării privind integrarea europeană, dezbaterile și schimburile de politici care implică lumea academică și factorii de decizie politică în ceea ce privește prioritățile politicii Uniunii Europene

● programe de predare scurte în una sau mai multe discipline ale studiilor Uniunii Europene
● posturi didactice mai lungi cu specializare în studii ale Uniunii Europene pentru profesori individuali universitari
● dezvoltarea activităților transnaționale și a legăturilor structurale cu instituțiile academice din alte țări
● schimbul de bune practici și experimentarea co-predării în cadrul unui grup de țări.

InvestEU

Programul InvestEU a fost creat pentru a oferi finanțare pe termen lung companiilor și pentru a sprijini politicile Uniunii în procesul redresării din criză economică și socială generată de pandemie. InvestEU mobilizează peste 372 miliarde EUR pentru a oferi un impuls suplimentar investițiilor, inovării și creării de locuri de muncă în Europa în perioada 2021-2027 prin intermediul Băncii Europene pentru Investiții și a altor parteneri de implementare.

Cine poate aplica? Ce se finanțează Cum se finanțează?
a. Entități private, companii mari, companii mici și IMM-uri
b. Entități din sectorul public
c. Entități mixte, cu mar fi parteneriatul public privat și companiile private cu scop public
d. Organizații non-profit
● Infrastructură durabilă: 9,9 miliarde EUR
● Cercetare, inovare și digitalizare: 6,6 miliarde EUR
● IMM-uri: 6,9 miliarde EUR
● Investiții sociale și competențe: 2,8 miliarde EUR
● Investiții pentru recuperare și reziliență
Beneficiarii finali ar trebui să se adreseze băncilor comerciale sau publice locale ale căror produse financiare sunt acoperite de garanția UE în țara sau regiunea lor. Intermediarii locali pot fi găsiți prin intermediul platformei online Access to Finance. Intermediarul local îi va informa pe aplicanți dacă un anumit program de finanțare este acoperit de Fondul InvestEU.

 

Interreg Europe

Sprijină cooperarea între regiunile din întreaga Europă, oferind astfel autorităților publice regionale și locale oportunități de a împărtăși idei și experiențe cu privire la politica publică, îmbunătățind astfel strategiile pentru cetățenii și comunitățile lor.